Gwybodaeth i Arddangoswyr

EISIAU DOD YN AELOD AC YN RHAN O’R WLEDD SYMUDOL?

Er mwyn arddangos mewn Gwledd Symudol, mae’n rhaid bod yn aelod. Mae aelodaeth o’r Wledd Symudol ar gael i gynhyrchwyr bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Wrth wneud cais i ddod yn aelod, mae’n rhaid dangos bod eich cynnyrch neu gynhyrchion yn tarddu ac yn cael eu cynhyrchu i raddau helaeth yn sir eich lleoliad.

Wedi i’ch aelodaeth gael ei chymeradwyo, cewch wneud cais i arddangos yn un, nifer neu bob un o ddigwyddiadau’r Wledd Symudol.

I wneud cais i ddod yn aelod, lawrlwythwch y ffurflen drwy glicio ar y ddolen.

Llenwch a llofnodwch y ffurflen, a’i dychwelyd i info@themovablefeast.org.

Cliciwch i lawrlwytho Ffurflen Aelodaeth – Y Wledd Symudol

I wneud cais am le yn un, nifer neu bob un o ddigwyddiadau’r Wledd Symudol, mae’n rhaid cyflwyno ffurflen gais wedi’i llenwi, ynghyd â dogfennau ategol, i’r trefnwyr dim hwyrach na 28 diwrnod cyn dyddiad cychwyn y digwyddiad dan sylw.

Mae pob cais yn ddibynnol ar gymeradwyaeth derfynol.

 

Polisi Amgylcheddol Grwp Bwyd Gogledd Orllewin Cymru 2019

 

Prosiect Addysg

Rydym ni yn y Wledd Symudol yn credu’n gryf fod angen ennyn diddordeb pobl ifanc gogledd Cymru fel eu bod yn datblygu dealltwriaeth o’u hamgylchedd lleol. Credwn fod angen eu hannog i fod yn greadigol ac i fwynhau bwyd bendigedig.

Ein Prosiect Addysg

Fel rhan o’r Wledd Symudol, rydym yn ymgysylltu ag ysgolion lleol er mwyn iddynt ddysgu am fywyd morol lleol, creu gwaith celf gwych a fydd yn addurno’r Wledd, a mwynhau coginio gyda phen-cogydd lleol.

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-Programme

 

Celf – Gwyddoniaeth – Coginio. Fel rhan o raglen 2018, mae biolegydd môr, artist lleol a phen-cogydd lleol wedi ymuno â ni wrth inni ymweld ag ysgolion lleol. Mae canlyniad ein hymweliadau wedi bod yn rhyfeddol! Mae gennym fyrdd o faneri lliwgar y mae’r plant wedi printio delweddau o rywogaethau pysgod lleol arnynt, ac mae’r adborth o’n sesiynau (gan gynnwys y gweithdai coginio) wedi bod yn ardderchog.

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeCelf. Yn seiliedig ar Gyotaku a ddatblygodd yn Japan fel ffordd i bysgotwyr gofnodi’r pysgod roeddent yn eu dal. Yn y dyddiau cyn camerâu, roedd y printiadau hyn yn darparu tystiolaeth drwy gofnodi maint ac edrychiad y pysgod a ddaliwyd. Fel rhan o raglen addysg y Wledd Symudol, mae’r plant wedi defnyddio lliain hwyliau ac inc gwrth-ddŵr i greu baneri gwych, sy’n cael eu defnyddio i addurno pob lleoliad y mae’r Wledd Symudol yn ymweld ag ef.

 

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeGwyddoniaeth. Beth sy’n digwydd i’n bywyd morol lleol? Pa bysgod sydd i’w cael yn bennaf yn ein dyfroedd lleol? Gan edrych ar themâu megis bywyd morol, cynaliadwyedd a chadwyni bwyd, mae’r plant wedi edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn nyfroedd gogledd Cymru ac o’u cwmpas.
 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeFood. Mae’r Wledd Symudol yn dathlu bwyd a diod lleol, ein cynhwysion a’n cynhyrchwyr, ac yn hyrwyddo’r gymuned bwyd a diod lewyrchus sydd gennym yng ngogledd Cymru. Yn ystod ein hymweliadau â’r ysgolion, mae un o’r pen-cogyddion sy’n aelod gyda ni wedi gweithio gyda’r plant i ddangos iddynt sut i goginio bwyd blasus gan ddefnyddio pysgod sydd ar gael yn lleol. Credwn ei bod yn bwysig fod y gymuned leol yn defnyddio cynhwysion lleol i greu bwyd iach, blasus sydd o fewn cyrraedd ein pobl ifanc.

 

 

 

Mae Prosiect Addysg y Wledd Symudol yn rhan allweddol o’n hethos a’n strategaeth i ddatblygu prosiect cysylltiedig lle byddwn yn cydweithio â phlant a phobl ifanc i feithrin eu dealltwriaeth o rywogaethau morol lleol ac yn mynd â nhw ar daith fwyd greadigol sy’n hyrwyddo diwylliant a bwyd gogledd Cymru.

Beth Yw Y Wledd Symudol?

Dewch bawb! Dewch yn llu! Mae’r Wledd Symudol yn dod i’r dref!

Croeso i’r Wledd Symudol: arddangosfa deithiol o fwyd a diod, adloniant, gweithdai crefft, gweithgareddau a cherddoriaeth fyw gorau gogledd Cymru.

Bwyd a Diod – Mae pob un o’n cynhyrchwyr bwyd a diod yn lleol; y mwyaf lleol ydynt, gorau oll. Byddwch yn barod i gael eich swyno a’ch rhyfeddu gan drysorfa gudd o fwydydd bendigedig, a chymuned bwyd a diod llawn bwrlwm, ar eich stepen drws.

Cerddoriaeth ac Adloniant – Hwyl a sbri’r syrcas a mwy, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, gweithdai arloesol a llond trol o hwyl hen ffasiwn.

Crefftau – Crefftau llaw, crefftau cartref a chrefftau gonest. Bydd doniau crefftwyr gogledd Cymru’n ddigon i’ch swyno a’ch rhyfeddu. Edmygwch, cymerwch ran a mwynhewch.

Archebwch Eich Ticedi

Mi fydd dyddiadau 2019 allan yn fuan

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Education Project

At The Movable Feast, we strongly believe that we need to engage the young people of North Wales to develop an understanding of their local environment, encourage them to be creative and also to enjoy wonderful food.

Our Education Project

As part of The Movable Feast we are engaging with local schools for them to learn about local marine life, create some wonderful art that will decorate each feast and also enjoy cooking with a local chef.

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-Programme

 

Art – Science – Cookery. As part of our 2018 programme we have visited local schools, taking with us a marine biologist, a local artist and a local chef. The outcome of our visits has been amazing, we have a myriad of colourful banners which the children have printed with images of local species of fish and the feedback on our sessions including the cookery workshops has been phenomenal.

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeArt. Based on Gyotaku which evolved in Japan as a means for fishermen to record their catch.  In the days before cameras these fish prints provided proof by preserving the size and appearance of the fish that had been caught.  As part of The Movable Feast education programme, the children have used sail cloth and water resistant inks to produce amazing banners which are being used to decorate each location that The Movable Feast visit.

 

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeScience. What happens with our local marine life? What are the key fish found in local waters? Looking at themes such as local marine life, sustainability and food chains, the children have taken a look at what happens in and around the waters of North Wales.

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeFood. The Movable Feast is all about local food and drink, our ingredients, our producers and promoting the vibrant food and drink community that we have in North Wales. As part of our time in schools one of our member chefs has worked with the children to show how to create delicious food from locally available fish. We believe in our local community, using locally sourced ingredients to create delicious and healthy food that is within the reach of our young people.

 

 

 

The Movable Feast Education Project is a key part of our ethos and strategy to develop an extension project that works with our children and young people to develop and understanding of local marine species and takes the children on a creative food journey promoting the local culture and food of North Wales.

Food & Drink

Each Movable Feast will feature a selection of our members from the following list:-

Aerona
Alot of Waffle
Amore Pizza
Anglesey Brewing Company
Anglesey Hog Roast
Baravelli’s
Bare Soap
Blas Yr Allt
Bodnant Welsh Food
Camp Halloumi
Celtalan
Celtic Brownies
CK Food and Drinks Ltd
Cocktails on Wheels
Coed Llydan
Coffee Xpress ltd
Conwy Veterans Hub
Custodial Pie
Dinorwig Distillery
Dwyfor Coffee
Dylans
Edwards of Conwy
Espresso Eccellante
Ffika Cyf
Flour and Flame Wood Fired Pitza
Foodstation Wales
Goetre Farm
Grandmas Cupboard
Great Orme Brewery
Gwinllan Conwy
Gwynedd
Hope House
Jadore Silver
Jaspels
Maggie’s Exotic Food
Matt and Bens Proper Fudge
Mon ar Lwy
Mr’s Teagues Emporium
North Star Distillery
Red Boat Ice Cream
Ridiculoussly Rich by Alana
Siwgr a Speis
Smokin Hot Gourmet BBQ
Snowdonia Distillery
The Coffee Bay
The Little Food Hut
The Tipsy Giraffe
The Tipsy Mare
The Veggie Van Man
The Wooden Spoon
Uniquely Yours Confectionary
Welsh Luing Beef
Wild Horse Brewing Company

Logout

Login

Training

Coming Soon

Event Marketing Tool Kit

Logos

Click on the image, then on the popup page right-click on the image and choose save as or save.

Event Lists

Colwyn Bay

Click on the image, then on the popup page right-click on the image and choose save as or save.

Porthmadog

Click on the image, then on the popup page right-click on the image and choose save as or save.

Photos

FAQ

North West Wales Food Producer Group – FAQ’s

Event Logistics

Who do I need to contact re my pitch size and electricity?
Contact Anna and she will be able to sort any problems out.

Will we get a site plan so we know where the facilities are?
One will be sent to you electronically once you have registered and paid for your stall.

Is there help on the day to set up?
We would like to think all our stallholders are pretty independent, but help is on hand if its needed, mostly via other producers and the set-up guys

I have a stall and wondered where can I park my vehicle after unloading?
Each event has different areas for the producers to park. Chat to Anna if you have any problems, but this should be clearly indicated on the site plan.

What times do you expect producers to be set up by?
Each event has a start time. You should aim to be ready half an hour before the start time with your vehicle parked off site.

Is there access to water on the site?
Yes, but always good to check your needs with Anna beforehand.

What happens if I’m not happy with the sighting of the pitch?
Firstly, discuss your needs with Anna and feedback either to Anna herself or to the members area if there are any concerns.

What do I do with my rubbish?
Our environmental policy is very clear, we want to keep the impact of the feasts to a minimum and enjoyment/benefit to local area to a max. Please take your rubbish with you and dispose responsibly.

Who else will be there?
There are producers from each of the three counties including caterers and crafts people. There will be entertainment and circus acts to put everyone in the mood.

Can I finish early and pack away?
An empty space, table or Gazebo does not look good. Unless otherwise stated you will be asked to attend for the duration of the event.

Administration

Are there concessions for booking all the events together?
We haven’t allowed for this but please discuss your requirements with Anna

Can I pay on the day?
We ask that everyone pays well before the event, our terms are 7 days after receipt of invoice.

Marketing

What do I get for being a member?
Your business will benefit from all of our marketing efforts and in some cases highlighted via social media or the regional press.

What marketing material or links can I use to promote my business?
There is a marketing toolkit on this page to help you with social media and general marketing. If you have any questions about marketing, please speak to Maria McLean who handles our marketing.

What help is there available for my marketing?
There are always ideas that will help to improve your marketing. Using the toolkit or chat to us about how to improve the links to caterers or other members. This group is about linking and promoting our producers both for food and drink. Supplying us with photos or information for press releases quickly will help us to help you. If you need particular help then please ask Maria McLean

How can I help with marketing the event?
Social Media – Please promote all the events on your social media platforms – Facebook, Instagram & Twitter.
Your Website – If you can add a news item to your website then please do so.
Leaflets & Posters – Have leaflets available for your customers.
Images & Video – if you have any images or Video of Feasts that you have attended please send them to Maria McLean
Local Press – If you have any contacts with local press then please let them know about the events. We do have a Press department and regular press releases go out but another reminder is always good.

Group Contact Information

Anna Openshaw Central Admin anna@themoveablefeast.org
Wyn Roberts Website and Social Media wyn@themoveablefeast.org
Maria General Marketing and Media maria@themovablefeast.org

 

 

Members List

Cartref

Slam bwyd – cerddoriaeth fyw – ffair grefftau

2019 dyddiadau yn dod yn fuan

Y Wledd Symudol Gogledd Cymru – Meddyliwch am ŵyl fwyd a chymaint mwy ..byddwch yn barod i gael eich  diddanu, a’ch rhyfeddu ar y gorau sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig. Bwyd, diod, cerddoriaeth fyw, crefftau.

 

Dewch i ymuno â ni am y dathliad mwyaf erioed o fwyd a diod Gogledd Cymru. Hwyl i’r teulu i gyd, bwyta, yfed, cerddoriaeth fyw ac adloniant – mwynhewch wledd o ddiwrnod. Mae’n newydd, mae’n gyffrous ac mae’n gyfle i ddathlu gyda chymuned fwyd a diod fywiog gogledd Cymru.

Bwyta’n lleol – Cerddoriaeth Lleol  – Wedi’i Wneud yng Ngogledd Cymru

 

 

Contact

Register

Activate

Members

Welcome to the Members Area.

Event Marketing Tool Kit
Event FAQ
Training
Forum


Forum

Craft

Each Movable Feast will include a range of local craft and makers. The ideal place to buy local and enjoy the work of a local artisan or artist.

Music & Entertainment

Live music from local and some not so local artists at every Movable Feast. We have some amazing musical talent throughout North Wales and our aim is to showcase the best of local.

Food and Drink

What amazing food and drink we have in North Wales! Each Movable Feast will feature a selection food and drink producers from across North Wales. Not every member will be at each Feast.    
Aerona
Alot of Waffle
Amore Pizza
Anglesey Brewing Company
Anglesey Hog Roast
Baravelli’s
Blas Yr Allt
Bodnant Welsh Food
Camp Halloumi
Celtalan
Celtic Brownies
The Coconut Kitchen
Cocktails on Wheels
 Coed Llydan
Coffee Xpress
Custodial Pie
Dinorwig Distillery
Dwyfor Coffee
Dylan’s Restaurants
 Edwards of Conwy
Espresso Eccellante
Ffika Cyf
Flour and Flame Wood Fired Pizza
Foodstation Wales
Goetre Farm
Grandma’s Cupboard
Great Orme Brewery
Gwinllan Conwy
Jaspels
 Maggie’s Exotic Food
 Matt and Bens Proper Fudge
 Mon ar Lwy
 Mrs Teagues Emporium
 North Star Distillery
 Red Boat Ice Cream
 Ridiculoussly Rich by Alana
 Siwgr a Speis
 Smokin Hot Gourmet BBQ
 Snowdonia Distillery
 The Coffee Bay
 The Little Food Hut
 The Tipsy Giraffe
 The Tipsy Mare
 The Veggie Van Man
 The Wooden Spoon
 Uniquely Yours Confectionery
 Welsh Luing Beef
 Wild Horse Brewing Company

Exhibitor Information

WANT TO BE A MEMBER AND PART OF THE MOVABLE FEAST? 

MEMBERSHIP

To become a Member of the North West Wales Food Producer Group and to be able to participate in the Movable Feast Events please complete the application form.

Membership of The Movable Feast is open for food and drink producers or crafters who are based in North West Wales and can demonstrate that their produce or products are largely sourced and produced in the the region.

Once membership has been approved you will be able to apply to exhibit at one, several or all of The Movable Feast events.

  • Annual Membership £20.00 per business
  • Access to all Movable Feast events
  • Series of free workshops and networking events
  • Digital platforms for additional marketing and member comms tools

Download the application form and return by 5th February 2019

Movable Feast – Member Application 2019

STALL HOLDER APPLICATIONS

APPLICATION FORM – DOWNLOAD, COMPLETE & RETURN BY 5th FEBRUARY 2019

TMF – 2019 – Event Sign Up Form

2019 Events are as follows:-

LOCATION                                                DATE                                                    TIME

Bangor Pier 10th May Friday – 5pm – 10pm
Menai Bridge (Princes Pier) 8th June Saturday – 12 midday – 10pm
Criccieth 22nd June Saturday – 12 midday – 10pm
Porthmadog 13th July Saturday – 12 midday – 10pm
Llandudno (Bodafon) 27th July Saturday – 12 midday – 10pm
Benllech 17th August Saturday – 12 midday – 10pm
Amlwch / Betws 24th August Saturday – 12 midday – 10pm
Llangefni 31st October Thursday – 12 midday – 10pm

 

To apply to attend events please complete the application form, CLEARLY stating which events you would like to participate in and return by 5th FEBRUARY 2019 to info@themovablefeast.org

All applications are subject to final approval.

A 25% deposit for events in May & June will be due no later than 28th February 2019.  All other payments will be due no less than 28 days prior to each event date.

 

WE AIM TO BE GREEN! Please click to download our Environmental Policy. 

NWWFPG Environmental Policy 2019

Events

Book Tickets

BOOK TICKETS TO ALL OF OUR EVENTS

All tickets are available on line

Adults: £3.00 per ticket

Concessions: £2.50 per ticket

Children: 12 and under: No charge

Dogs are welcome at all events as long as they are kept on a lead.

Powered by Eventbrite

What is a Movable Feast?

Roll Up! Roll Up! the Movable Feast is in Town!

Welcome to the Movable Feast, a circus of food & drink, entertainment, craft workshops, activities, live music and all showcasing the very best that North Wales has to offer.

Food & Drink – All our Food & Drink producers are local, the more local the better. Prepare to be dazzled and surprised by the hidden culinary gems, a vibrant food and drink community and all on your doorstep.

Music and Entertainment – Live music from local musicians and artists, a showcase of local talent.

Craft – Handmade, homemade and honest. Our North Wales crafters are set to amaze and dazzle you with their talents. Admire, participate and enjoy.

A Round Up of the 2018 Events

 

News

Home

Food Slam – Live Music – Craft Fayre

 

The Movable Feast North Wales – Think Food Festival and so much more…be prepared to be entertained, dazzled and amazed at the best that North Wales has to offer. Food, drink, live music, crafts.

Come and join us for the biggest ever celebration of North Wales food and drink. Fun for all the family, eat, drink, live music and entertainment – enjoy a feast of a day. It’s new, it’s exciting and it’s an opportunity to celebrate the vibrant food and drink community of North Wales.